સદીઓથી માનવી પાણી મેળવવા માટે કેવા પ્રકારના પ્રયાસો કરતો આવ્યો છે? તે સમજાવો

1