દેશ આઝાદ થયા પછી ગામ લોકો પાણી મેળવવા કેવા પ્રકારના પ્રયાસ કરવા લાગ્યા?

3