જમીનમાંથી લોકોએ પાણી ખુબ ખેચ્યું, આખરે પરિણામ શું આવ્યું?

4