તમારી કલ્પના મુજબનું જળસંચય મોડેલ બનાવવા ખોપાળા ગામને સંગઠીત કેવી રીતે કર્યું?

7