પદયાત્રાની સભાઓમાં લોકોને પાણીની સ્થિતિ વિશે તમે કેવી રીતે સમજાવતા?

9