“સરદાર સહભાગી જળસંચય યોજના”માં ગામ લોકોનો કેવો પ્રતિસાદ મળ્યો?

11