લોકોને સંગઠિત કરીને કામ કરવું ઘણું કઠીન હોય છે. તેવા સમયે તમે ગામડાઓને સંગઠિત કરવા કેવી રીતે સમજાવતા હતા?

12