પૂજ્ય મોરારીબાપુનાં ગામ તલ-ગાજરડાથી ગાંધીજીની જન્મભૂમિ પોરબંદર સુધીની પદયાત્રાના પ્રસ્થાન કાર્યક્રમમાં પદયાત્રિકોને પ્રોત્સાહિત કરતા બાપુએ શું કહ્યું?

19