સૌરાષ્ટ્રની તલ-ગાજરડાથી પોરબંદર સુધીની ૨૦ દિવસની પદયાત્રામાં સામેલ પદયાત્રીકો કોણ હતા?

20