તલ-ગાજરડાથી પોરબંદર સુધીની યાત્રામાં લોકોનો કેવા પ્રકારનો આવકાર મળતો હતો?

21