મથુરભાઈ તલ-ગાજરડાથી પોરબંદર સુધીની ૨૦ દિવસની પદયાત્રાના વ્યસ્ત કાર્યક્રમમાં તમે કેવી રીતે સંકલન કરીને બધાને મળી શકતા હતા?

22