આખા સૌરાષ્ટ્રની પદયાત્રા પછી જળસંચયના કામમાં કેવી ઝડપ આવી અને લોક માનસમાં કેવી ચર્ચાઓ થવા લાગી?

23