હજારો કાર્યકરો જળસંચય અભિયાન માટે કામ કરતા હતા. આ કાર્યકરોનું અભિયાનમાં કેવી રીતે જોડાણ થયું તે જણાવો?

26