શહેરમાં રહેતા લોકોએ વતનના ગામોમાં જળસંચય માટે કેટલો આર્થિક સહયોગ કર્યો હશે?

27