ચેકડેમો અને તળાવો જેવા જળસંચયની યોજનાને નુકસાન પહોંચવાના ક્યા ક્યા કારણો હોય છે? તેની વિગતવાર જાણકારી આપો.

28