સંસ્થા તરફથી જાગૃત ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે?

29