જળસંચય જન-જાગૃતિ સભામાં ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી જ ખેતી કરવી જોઈએ તે વાત ખેડૂતોને તમે કઈ રીતે સમજાવતા?

31