ગુજરાતની કુલ વાવેતર જમીનમાંથી હાલમાં કેટલા હેકટરમાં ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી ખેતી થાય છે?

33