સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ દ્વારા જળસંચય ગામ કમિટીઓને કેવા પ્રકારનો સહયોગ કરવામાં આવતો હતો?

34