સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટના ૪૦ જે.સી.બી. મશીનો ગામ લોકોને કઈ રીતે આપવામાં આવતા હતા?

35