સંસ્થાએ ૧૩ વર્ષ સુધી ૪૦ જે.સી.બી. મશીનો ગામ કમિટીઓ અને ખેડૂતોને ચેકડેમ – તળાવો બનાવવા માટે આપ્યા. તેનો કેટલો ફાયદો થયો ગણાય?

36