અમુક બિનખેડૂતો એવું માને છે કે જળસંચયથી ખેડૂતોને જ ફાયદો છે. તેમાં આપનું શું કહેવું છે?

38