સૌરાષ્ટ્રમાં આદિવાસી લોકો બહુ મોટા પાયે ખેતી કરવા લાગ્યા છે. તેનું શું કારણ છે? અને આ આદિવાસી લોકોના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું?

39