પાણી મેનેજમેન્ટ કાર્યક્રમ થકી ગામડાઓમાં આવક વધવાથી લોકભાગીદારીથી પ્રાથમિક જરૂરિયાતના કામો થયા ખરા?

41