જળસંચય અભિયાનથી ખેત ઉત્પાદન વધ્યું, ગામડાઓનો વિકાસ થયો તો તેમાં સરકારને શો ફાયદો થયો?

44