ગામડાઓમાં જળસંચય કમિટી બની હોય, તે કમિટી દ્વારા ગામ વિકાસના અન્ય કામો થયા છે?

45