બની ગયેલા ચેકડેમ, ખેત તલાવડી અને તળાવો વગેરેની જાળવણી કરવા લોકોએ કેવી સમજદારી કેળવવી પડે?

46