ઊંડા ઊંડા બિનઉપયોગી બોરીંગો પાણીના તળને કેવા પ્રકારનું નુકસાન કરે છે?

47