ગ્રામીણ વિકાસનું નેતૃત્વ કરતા આગેવાનોને સતત કાર્યરત રાખવા માટે ગામ લોકોની શું ભૂમિકા હોવી જોઈએ તે જણાવો?

50