તમારી દરેક ગામ સભાઓમાં ભાઈઓની સાથે સાથે બહેનો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત હોય છે. બહેનોની ઉપસ્થિતિ આ અભિયાનને કેવી રીતે ઉપયોગી થાય છે? તે જણાવો.

51