સુરતથી નર્મદાનું જળ લઈને વિશાળ કારયાત્રા નીકળી તેનું “નર્મદા જળ અવતરણ મહાયજ્ઞ” સાથે શું જોડાણ હતું?

54