ઈ.સ.૨૦૧૨ના “સૌરાષ્ટ્ર નર્મદા જળ અવતરણ જન-જાગૃતિ મહાયજ્ઞ” દેવળામાં શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રત્યુતર આપતા શું કહ્યું?

55