ઘર વપરાશમાં પાછલાં વર્ષોમાં અગાઉના મુકાબલે પાણીનો વપરાશ કેટલો વધ્યો?

58