ખેતી દ્વારા વિવિધ શેત્રમાં રોજગારી મળે છે તેની તમે વાત કરી. પરંતુ કોય એક ખેત ઉત્પાદન થકી મળતી રોજગારી નું ચેનલ મુજબ વર્ણન કરો.

41