ગામે-ગામ બનેલી જળસંચય કમિટીઓને કામ કરવાનું બળ મળે તેના માટે સરકારી યોજના લાવવા માટે કેવા પ્રકારના પ્રયાસો કર્યા?

10