પરમ પૂજય મોરારીબાપુએ ખેડૂતોએ બનાવેલા ચેકડેમમાં સ્નાન કરવાનું કેમ પસંદ કર્યું?

17