વિકળીયા સંમેલનમાં તે વખતના મુખ્યમંત્રીશ્રી કેશુભાઈ પટેલે અને પરમ પૂજ્ય મોરારીબાપુએ જળસંચય અભિયાનને બળ મળે તે માટે શું વાત કરી?

18