ઈ.સ.૧૯૯૫ થી ૨૦૧૪ સુધીમાં જળસંચયના ખૂબ મોટા પાયે કામો થયા છે, ગામે ગામ ઉત્પાદનો વધ્યા છે. શું આ ઉત્પાદનો વધવાથી વિવિધ ક્ષેત્રમાં રોજગારીની તકો વધી છે?

37