જળસંચય અભિયાન થકી ઉત્પાદન વધ્યું. તેથી ગામડાઓમાંથી શહેર તરફ જતા લોકો અટક્યા?

40