ગુજરાતની ૯૬ લાખ હેક્ટર વાવેતર જમીનમાં વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિથી પાણી આપીને ત્રણે ઋતુમાં પાક લઈ શકાય તેવું આયોજન થઇ શકે ખરૂં?

58