ટપક સિંચાય પદ્ધતિથી ખેતીમાં થતા ફાયદા

ખેતીમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણા બધા ફાયદાઓ મળે છે.

 • પાણીની બચત થાય છે.
 • નિંદામણ ખર્ચ ઘટે છે.
 • ખેડ કરવાનો ખર્ચ ઘટે છે.
 • ખાતરની જરૂરીયાત ઘટે છે.
 • દવાઓની જરૂરીયાત ઓછી થાય છે.
 • દરેક છોડને એક સરખું પાણી અને ખાતર મળે છે.
 • દરેક છોડનો એક સરખો વિકાસ થાય છે.
 • પાકની ગુણવતા સારી આવે છે.
 • પાક વહેલા પાકે છે.
 • પાકનું ઉત્પાદન વધે છે.
 • ઉત્પાદનની ક્વોલીટી સુધારે છે.
 • રાત્રે ખેતરમાં જવાની જરૂરીયાત રહેતી નથી.
 • પાણી વાળવાનો ખર્ચ નાબુદ થાય છે.
 • ચાલુ પાણીએ લલણી શક્ય છે.
 • ઉર્જાની બચત થાય છે.
 • ખારલેન્ડ જમીન થતી અટકે છે.
 • જમીન કાયમી ઉપજાવ રહે છે.
 • ભૂતળમાં બચેલા પાણીના હિસાબે એક દુષ્કાળનો સામનો કરી શકીએ.
 • ઢાળ ઢોળ વાળી જમીનમાં એક સરખો પાક થાય છે.
 • અનિયમિત વરસાદથી પાક નિષ્ફળ જતો નથી
 • સિંચાય માટે ખારા પાણીનો ઉપયોગ નિવારી શકાય છે.
 • પવનથી છોડ આડો પડતો નથી
 • ક્યારા પાળાની જગ્યા બચવાથી પિયત વિસ્તાર વધે છે.

આવી રીતે ટપક સિંચાય પધ્ધતિ અપનાવવાથી ચારે બાજુથી ફાયદાઓ થાય છે. દરેક ખેડૂત ટપક સિંચાય પધ્ધતિથી જ ખેતી કરે તો દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્રે બહુ મોટી ક્રાંતિ થઇ શકે.