મથુરભાઈ વર્ષ૨૦૧૨ ના દુષ્કાળમાં સૌરાષ્ટ્રનાં ગામોને જોડતો એક અનોખો મહાયજ્ઞ કરવાની કેમ જરૂર પડી?

53